Information från styrelsen oktober 2016

KMS  INFORMATION  FRÅN  STYRELSEN
EFTER GENOMFÖRDA STYRELSEMÖTEN NR 6, 7, 8 KOMMER HÄR EN SAMMNFATTNING VAD SOM BEHANDLATS OCH TAGITS BESLUT OM.

BESLUT
För att få grepp om hamnens status tas en underhållsplan fram
Upphandling av förlängning av brygga och ny vågbrytare brygga S är klar arbetena startar i nov/dec -16
Nya armaturer i högstolpar beställs/monteras, blir LED lampor
Orienteringstavlor är beställda och monterade
Nya ”3 knops” tavlor är monterade
Nytt telefonsystem inköps, kommer att förbättra telefonkontaktsmöjligheten
Fiberhastigheten har höjts från 10 till 100 Mb
Förslag till nya stadgar läggs ut på hemsidan
Hur skall klubben få bättre omsättning på våra båtplatser, som inte ägaren har använt för eget bruk på kanske flera/många år!? TÄNK TILL Tänk på yngre generation som står i kö !
Varje kommitté skall ha en utpekad kontaktperson i styrelsen.
Om båtplats inte kan hyras ut i andra hand, utgår ordinarie sommarhyra till båtplattsägaren
I kommande budgetarbete skall beaktas ev. investering i ny/nyare hamnbåt
Stora grinden och bommen på Barlind skall vara stängd 22 – 06 sommartid
Vid besiktning av verandan vid klubbhuset i södra, upptäcktes rötskador som bör åtgärdas i en snar framtid, oavsett om inglasning skall utföras eller inte.
Klubben anskaffar ett sk swichnummer för att göra kontanthanteringen mindre
Husbilar är ok att parkera om de används som transportfordon. Det är inte tillåtet att Campa!
De båtplattsägare som har ett ”något högre fordon” och därmed måste öppna ”högbommen” för att komma in, får kontakta Jan-Erik Alfredsson för att få hjälp med sin nyckeltagg.
Rengöring/tvätt av båtar på land skall ske på avsedda spolplattor.
För att ladda Elbilar får ”laddbiljett” köpas i betalautomaten.
Beslut om inglasning av verandan tas på kommande årsmöte
Färskvattenslangarna vid toasugar tas bort, har framkommit att båtägare spolar rent i däckstömningen efter utför tanktömning, INTE BRA!
Klubbens arbetspråm kan lånas ut till medlemmar men bara för arbeten som skall göras inom hamnområdet.
Uppställningsyta som finns vid sidan om vägen ner mot sjösättningsrampen, skall bara användas av båtar som används aktivt, tävla, fiska od.
ÖVRIGT
Offerts på inglasning av verandan har presenteras
Ekonomin ”rullar på” enligt plan
Rapport från hamnkaptenerna om pågående planerade arbeten
Toaletterna i norra är klara
Planering av utbyggnad av mastskjul och miljöstation i norra pågår.
Vårt inpasseringssystem diskuteras, vad fungerar bra, vad behöver förbättras osv
Sammansatt IT grupp fortsätter sitt arbete med ”hur skall dataframtiden” se ut?
Reningsverket provkörs, tidigare prover var inte ok, men nu ser det ut som det börjar fungera som tänkt.
Hur skall vi arbeta, hur skall organisationen i hamnverksamheten se ut
Klubbens båtar är i sämre skick. Bl a tävlingssektion påpekar detta.
Projektor och högtalare har fastmonterats i klubbhuset i södra, för att lätt kunna användas vid olika arrangemang.
Inventering av vad som finns i våra mastförråd har genomförts. Förefaller vara mycket som inte borde vara där. Vi går vidare med detta under hösten
Utvecklingskommittén har förtjänstfullt byggt en boulbana i norra.
Uthyrning av båtar och tillhörande båtplats till ”Icke medlemmar” diskuterades.  Får kanske tas upp i ett större sammanhang!?
Bättre rutiner för miljö och säkerhet diskuterades.
Disciplin med fullföljande av bl a vakttjänst diskuteras livligt.  Står klart och tydligt i våra ordningsföreskrifter vas som gäller, Info tas fram och läggs ut på hemsidan.
Underhållsrond utföres i höst när båtar är upptagna.
När någon i t ex kommittéer handlar ”på stan” skall inköpsregler följas. Hamnkaptenerna tillhandahåller rekvisition, och följesedel skall lämnas till hamnkaptenerna med påskrift och vad det inköpta skall användas till
Skall vårt räkenskapsår flyttas och följa kalenderår diskuteras, kanske en årsmötesfråga
Vattenprover har tagit på våra färskvattenbrunnar för analys.

För styrelsen
Stig H