Miljö

Toasug och miljöstationer

Miljöpolicy KMS Nordön

Hamnen består till stora delar av Naturreservat vilket gör det extra viktigt att värna om vår miljö. Som KMS-medlemmar har vi att ta ansvar för att de miljöfrågor som berör hamnen hanteras på bästa sätt. Därför är det viktigt att till exempel använda de miljöstationer som finns och även nyttja sugtömningsanläggningen för toalettavfall.

Föreningens kostnader för renhållning och miljö, som är omfattande, påverkas direkt av hur väl vi som medlemmar sköter oss. Var noggrann och sortera väl så hjälper du till att inte bara skona miljön utan även att minska medlemmarnas avgifter.

Syfte
Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i KMS och ska revideras vid förändringar.

Målsättning
KMS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till VästkustensBåtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet
Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av KMS för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Se mer i KMS avtals- och ordningföreskrifter.

Det innebär bland annat:

-Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från
pallningsmaterial och skräp.

-Vid rengöring av båtbotten skall marken täckas och alla färgrester lämnas i miljöstationens
färgavfallsbehållare.

-Olja, glykol etc får inte släppas ut i området.

Om sopor och avfall, se mer ovan under Avfallshantering på hemsidan, samt i klubbhusen och miljöstationerna.

Systematiskt brandskyddsarbete 

Avfallshantering

Avfallsmottagning
Brännbart avfall
Glas ofärgat och färgat
Metallförpackningar
Metallskrot, t ex gamla balkar, stöttor eller motordelar
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar/kontorspapper
Miljöfarligt avfall
Färgrester, Färgburkar
Lösningsmedel
Olje/bränslefilter
Spillolja
Glykol
Bränslerester
Blybatterier
Småbatterier
Ljuskällor
Övriga fraktioner lämnas på Återvinningscentral, närmaste är i Ytterby på Hollandsgatan intill Preem macken.
Oljehaltigt vatten i t ex kölsvin får inte pumpas ut i havet. Sug först upp oljan med oljesugande material, kölsvinskorv finns att köpa i klubbhuset.
Glykol får inte släppas ut i havet. Använd gärna Propylenglykol som inte är lika giftig som etyleglykol. Du ansvarig för att ta hand om glykolen när du startar på våren.

Utrustning för konservering och uppsamling av glykol
KMS har köpt in utrustning för att underlätta konservering. Delarna förvaras i hamnförrådet Södra hamnen, mitt emot tvättstugan. Nyckel hos vakter.
Syfte med utrustningen:
Underlätta för båtägare
Spara pengar med återanvändning
Glykol behöver inte hamna i naturen,  det är dessutom olagligt