Extra medlemsmöte/Vårmöte 9 maj

Den 9 maj kl 18.30 är du välkommen till Havshotellet i Marstrand

Vi startar med ett extramöte för att direkt därefter ha ett traditionellt vårmöte, vi har följande agenda:

Extramötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om extramötet utlysts i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut angående tillbyggnad av klubbhus i södra hamnen
 8. Stadgeändring, ändra datum för medlemsinbetalningExtramötet

Vårmötet

 1. Presentation av medlemsenkäten hösten 2021
 2. Kommittéerna presenterar sin verksamhet
 3. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Öppet Hus söndag 24 april

På söndag 24 april kl. 10-14 har vi Öppet Hus i klubbstugan i Södra hamnen där vi närmare presenterar den planerade tillbyggnaden av klubbhuset i Södra hamnen.

Vi kommer att ha en ”miniutställning” där projektet presenteras närmare och det finns personal på plats som förhoppningsvis kan svara på dina frågor – t tillfället i akt!

Därefter kommer vi på extramötet den 9 maj kl. 18.30 fatta beslut om bygget ska genomföras eller inte, det blir alltså ingen diskussion om dess omfattning, layout etc., de frågor som finns ska vara utredda vid det laget