Stölder i hamnen!

Stölder i hamnen!

Angående STÖLDER i hamnen! Vi i styrelsen har observerat att det återigen ligger olåsta gummibåtar, jollar, motorer mm i hamnen! Dessa kan tex användas som verktyg att transportera andra stulna motorer! Tänk till och säkra upp dina egna grejer för din egen och andras säkerhet.

Styrelsen Kms Nordön

NU MÅSTE VI STÄDA

Det finns/ligger ett antal MASTER på utsidan av mastförrådet i norra hamnen, de har legat där länge och nu kommer vi att frakta dessa till SKROT

Det står sedan länge ett antal, sedan länge EJ använda gamla vagnar och vaggor, på parkeringen vid marstrandsvägen, vid vår infart. Allt detta kommer att fraktas bort för SKROTNING

Vi har sedan länge tre båtar uppställda, som är i dåligt/skrotmässigt skick, och där vi under lång tid sökt ägarna, men misslyckas med detta. Dessa kommer att bortforslas för skrotning.

ALLT SOM ENLIGT OVAN EJ OMHÄNDTAGITS FÖRE 1 JULI 2017 KOMMER ATT SKROTAS!!!

LITE ÖVRIGT

VAKTTJÄNSTGÖRNING. NU MÅSTE VI SKÄRPA  OSS !!! Det är i skrivande stund 11 st. medlemmar, som utan att uppge själ, bara har uteblivit från sin SKYLDIGHET ATT GÅ VAKT!   Det kan inte fortgå så! Styrelsen anser att detta helt strider mot KMS såväl stadgar som ordningsföreskrifter, samtidigt som detta är mycket illojalt mot sin båtgranne. När Du fullföljer Din vakt efter gällande vaktlista, tänk då också på att Du skall vara i hamnen under Din tjänstgöringstid.                                                                                                                                 Beslut är tagit, alla som uteblir får ett ”påminnelsebrev/varningsbrev” och kopia på regelverket, och när detta händer samma medlem ytterligare en gång, så kommer vederbörandes medlemskap i KMS att bli en styrelsefråga, med trolig uteslutning ur KMS som resultat. Detta innebär bl a att vederbörande mister såväl sin båtplats, och möjligheten att hyra plats i andra hand.

BÅTTVÄTT

Tänk på att BÅTTVÄTT med sötvatten vid våra tappställen/spola med slangarna på bryggorna fortfarande är förbjudet när båten ligger i sjön!  Tar Du en Hink/Spann med vatten och ”svappar av” så är det ok. VATTENTILLGÅNGEN !!!

BÅTVAGNAR

Du som inte har Din båt och båtvagn i hamnen vintertid, skall INTE ha Din ”tomma” båtvagn uppställd i hamnen sommartid, när Din båt är i sjösatt!

MOORINGO

Bokningssystemet MOORINGO är föremål för diskussion. Vid första anblick ser det ”enkelt” ut att använda, men under hand har det framkommit att det är mer administrativt arbete än tänkt.

HYRA KLUBBLOKALER

Frågan om att HYRA våra klubbhus för privata tillställningar har uppkommit. Beslut är tagit om att det är helt ok för medlem att använda lokalerna för dylika ändamål, men att det får ske i mån av plats, man får INTE stänga ute andra medlemmar, och det går INTE att BOKA lokalerna. Detta får alltså ske i samförstånd.

TREVLIG OCH BRA BÅTSOMMAR

För styrelsen

Stig H

Vattentillgången

Du läser och hör i nyhetssändningar att det har blivit, och på sina håll är, problem med låga grundvatten nivåer. Vi har egna brunnar i hamnen som hittills fungerat väl. Men eftersom det varnas för låga grundvatten nivåer ber vi alla våra medlemmar tänka på detta och nu under den kommande båtsäsongen vara ÅTERHÅLLSAMMA MED FÄRSKVATTNET!

För styrelsen
Stig H

Gamla vaggor och vagnar

Under den gångna vintersäsongen har hamnkaptenerna städat upp och placerat gamla vagnar och vaggor som har stått oanvända, på parkeringen utefter marstrandsvägen, vid vår infart till hamnen. Du som vet att Du äger något av det som står där, ber vi Dig att ta hand om det som är Ditt, eller tag kontakt med hamnkaptenerna för att rådgöra ”vad gör vi med det hela?” Det som står kvar vid kommande halvårsskifte går TILL SKROT! Vi ALLA måste hjälpas åt att hålla rent från bl a denna typ av material.
För styrelsen Stig H

KMS Snipa är till salu

Styrelsen har tagit beslut om att avyttra en av KMSs

ägandes båtar

SNIPAN ÄR ALLTSÅ TILL SALU

Snipan ligger på land och kan ses alldeles till höger om truckgaraget i södra hamnen

Säljes till Högstbjudande

Pris fritt där den ligger

Anbud i Slutet kuvert lämnas/sändes till Hamnkontoret senast torsdag 18 maj -17

Välkomna att buda

För styrelsen

Stig H

Dagordning vårmöte 2017

FÖRSLAG TILL
DAGORDNING VÅRMÖTE 15 MAJ 2017

1 INFO FRIHAMNSFÖRORDNINGEN
2 INFO MOORINGO
3 EKONOMI
4 VAGNAR VAGGOR STÖTTOR
5 GAMLA BÅTAR
6 MEDLEMSÄGD HAMN
7 UNDERHÅLLSARBETEN
8 UTVECKLINGSARBETEN
9 NY HAMNBÅT
10 ORGANISATION
11 KMS DAG
12 UTHYRNING ANDRA HAND
13 ÖVRIGA FRÅGOR

Gemensamt inköp av båtstöttor

För att förenkla och minimera hantering av båtvagnar samt båtvaggor vid sjösättning och torrsättning har styrelsen diskuterat möjligheten att medverka till gemensamt inköp av båtstöttor. Detta gör att vi kan minimera hanteringen av båtvagnar och båtvaggor för våra hamnkaptener samt att det blir renare och mera ordning i hamnen. Dessutom enklare och mindre kostnader för den enskilde båtägaren.

De båtstöttor som vi har tittat på är Tyresöstöttan se http://www.tyresovaggan.com/se/page6.html samt Seaquip se http://seaquip.se/sortiment/
Gå in på respektives hemsida för närmare information.

Tanken är att om vi får ihop ett tillräckligt stort antal så kan vi göra ett större inköp och på så sätt få ned priset. Dvs. direkt leverans från en av fabrikerna.

Planerna är att inför torrsättning hösten 2018 få dessa levererade till KMS Nordön.

Skicka in din intresseanmälan till Kenneth.stinget@hotmail.com
Märk din intresseanmälan med namn och medlemsnummer samt om det gäller segel eller motorbåt.
Mvh
Styrelsen

Betalning via SWISH

Betalning till KMS Nordön kan göras via Swish-nummer:

123 676 6158

Swish fungerar mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken,

Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Swedbank

och Sparbankerna.

Information från styrelsen mars 2017

Då har styrelsen genomfört 2017-års två första styrelsemöte, och vill efter det informera medlemmarna vilka punkter som varit på agendan och vilka beslut som tagits.

 • swish konto kommer att införskaffas, för att underlätta betalningar och ge mindre kontanthantering
 • det finns ett mindre antal medlemmar som har skulder till KMS, ordf. arbetar med det
 • det finns ett antal båtplatser som är sålda med index, styrelsen misstänker att fler än de som verkligen har en ”indexplats”, tror sig ha en sådan. Vi ber de medlemmar som känner osäkerhet i frågan, tag kontakt med hamnkaptenerna och fråga!
 • Vår gummibåt är i bra skick och kommer att förses med ny motor, 9,9 hk. I huvudsak en servis till ungdomsverksamheten
 • Aktuell statistik genomgicks
 • Trämellandelar på bryggor i södra byts ut
 • Wirelås på h-bryggan utbytta
 • 2 st nya betalkortsläsare är införskaffade
 • Kommunen har kontrollerat våra brunnar, vattnet är tjänligt, provtagning kommer att ske med jämna tidsintervaller
 • Tidigare har FELAKTIGT meddelats att vaggor och vagnar hanteras av klubben på helger, detta är FEL. Vaggor och vagnar hanteras INTE på helger!
 • Trucken har fått nya däck, drygt 50000:-
 • Förslag har väckts att ha en ”avvikande” färg på båtdekalerna. Enligt vår tryckare går det inte att genomföra detta på ett bra sätt, tyvärr!
 • Ny underhållsplan för hamnen är under utarbetande
 • Tyvärr har vi haft inbrott i hamnen, motorer har blivit stulna. Undersökning pågår, vad göra? Bättre stängsel, kamera eller vad?
 • Nya vågbrytaren på S-bryggan är på plats, i och med att vågrytaren ligger längre ut än gamla, kommer en ytterligare båtplats att kunna säljas
 • Verandan klubbhuset i södra är i stort sätt färdigreparerad, inglasning av den samma är i upphandlingsskedet.
 • HJÄLP! Vi kommer i sommar att uppmuntra ungdomsverksamheten, för detta behöver vi komma åt lediga jolleställ. Vi har ånyo konstaterat att där ligger ett flertal jollar som ”har gjort sitt”. Du som vet med dig att du har något där du inte använder

HJÄLP TILL ATT FÅ UNDAN!

 • Nytt miljöhus och förlängning av mastförråd i norra är i upphandlingsskedet.
 • Vad göra med vårt IT-system är alltid en diskusionspunkt.
 • Vi söker någon medlem som kan/vill bli KMS MILJÖOMBUD, hör av Dig!
 • Disciplinen med genomförandet av vakttjänst måste bli bättre. Under 2016 var det 31 st medlemmar som bara uteblev. Regelverket ger vid handen att det utgår en avgift för detta på 1000: -, men regelverket säger också att ett sådan uppförande kan vara underlag för att mista sin rätt att inneha en båtplats. Detta beteende är MYCKET OSOLIDARISKT mot sina klubbmedlemmar och båtgrannar. Styrelsen har beslutat att vara mycket observanta på detta beteende, och den som gör enligt ovan kommer att bli kontaktad!
 • KMS har en sk METODHANDBOK, som under en tid tyvärr levt ett anonymt liv. Två av styrelsens medlemmar är i färd med att läsa/gå igenom densamma, och komma med förslag på uppdatering så att vi får ett ”levande aktuellt dokument”
 • Funktionärsträff, för förtroendevalda, genomfördes den 6 mars, det var 42 närvarande. Styrelsen upplevde att det blev ett bra möte.
 • Hamnens egna båtar är inte i bästa skick. Vi har i årets budget pengar för att köpa något nytt. Det är i stort sätt tre intressen i hur skall den se ut? Hamnverksamheten har sina, tävlingssektionen har sina och ungdomssektionen har sina. Det har vid gemensamt möte tagits fram förslag, nu är det upp till styrelsen att behandla detta på kommande möte.
 • Viktigt att vi alla medlemmar förstår att vi är en medlemsägd förening och därmed bedriver allmännyttig verksamhet och att föreningen inte drivs med vinstintresse
 • Vår prissättning på framför allt köp/hyra båtplatser diskuteras ofta. Detta är en stor fråga, varför styrelsen beslutat att ta ett styrelsemöte, före kommande årsmöte, och då bara ha denna fråga på agendan.
 • Uthyrning av andrahandsplatser är också en ständigt återkommande fråga. Det finns ungdomar som står i kö och vill köpa båtplats, det är ett jobbig administrativ arbete med detta osv. Det finns många båtplattsägare som hyrt ut sin båtplats i 5 år eller mer.
 • Vi ber ALLA MEDLEMMAR att förvissa sig om att hen har rätt uppgifter om sig själv i klubbens medlemsregister, det är ”knöligt” att söka någon och inget stämmer mer än namnet!

Till sist;

 • Det drar ihop sig till sjösättning, MYCKET TREVLIGT, men låt oss nu all hjälpas åt med det självklara, tänk på hur Du parkerar din bil, kom i tid när det är dags, och inte minst TA HAND OM DITT MATERIAL och STÄDA EFTER DIG!!!
 • Osäker på något ? FRÅGA !
 • Nu ser vi alla fram mot en BRA SJÖSÄTTNINGSVÅR och SJÄLVKLART EN BRA BÅTSOMMAR

Vid Pennan För Styrelsen

Stig H
ordförande