Extra medlemsmöte/Vårmöte 9 maj

Den 9 maj kl 18.30 är du välkommen till Havshotellet i Marstrand

Vi startar med ett extramöte för att direkt därefter ha ett traditionellt vårmöte, vi har följande agenda:

Extramötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om extramötet utlysts i behörig ordning
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut angående tillbyggnad av klubbhus i södra hamnen
 8. Stadgeändring, ändra datum för medlemsinbetalningExtramötet

Vårmötet

 1. Presentation av medlemsenkäten hösten 2021
 2. Kommittéerna presenterar sin verksamhet
 3. Mötet avslutas

Välkomna!

Styrelsen