Kallelse och dagordning till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Se även förslaget till stadgeändring

Uppdatering 2016-11-24: Extra information årsmötet

När: Måndagen den 5:e december kl 18:30
Var: Kvarnkullen Kungälv
Dagordning:

– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
– Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
– Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
– Behandling av revisorernas berättelse.
– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
– Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer.
– Beslut om årsavgifter.
– Beslut angående inkomst- och utgiftsstat.
– Val av styrelse enligt stadgarna.
– Val av revisor enligt stadgarna.
– Val av sektionsstyrelser, föreskrivna i §11 första stycket.
– Val av förtroenderåd, tre ledamöter.
– Val av valberedning.
– Övriga val.
– Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
– Beslut om att antaga nya stadgar?
– Beslut om att de som skall byta till en mindre båtplats skall få förtur i byteskön?
– Beslut om Inglasning av verandan?
– Beslut om avgift för hantering av vaggor?
– Beslut om avgifter för uthyrning av 2:a hands plats?
– Räkenskapsår, skall vi ändra så att det ligger ihop med kalenderåret?
– Organisationstankar
– Övriga frågor

 

Varmt välkomna
Styrelsen

 

 

Information från styrelsen oktober 2016

KMS  INFORMATION  FRÅN  STYRELSEN
EFTER GENOMFÖRDA STYRELSEMÖTEN NR 6, 7, 8 KOMMER HÄR EN SAMMNFATTNING VAD SOM BEHANDLATS OCH TAGITS BESLUT OM.

BESLUT
För att få grepp om hamnens status tas en underhållsplan fram
Upphandling av förlängning av brygga och ny vågbrytare brygga S är klar arbetena startar i nov/dec -16
Nya armaturer i högstolpar beställs/monteras, blir LED lampor
Orienteringstavlor är beställda och monterade
Nya ”3 knops” tavlor är monterade
Nytt telefonsystem inköps, kommer att förbättra telefonkontaktsmöjligheten
Fiberhastigheten har höjts från 10 till 100 Mb
Förslag till nya stadgar läggs ut på hemsidan
Hur skall klubben få bättre omsättning på våra båtplatser, som inte ägaren har använt för eget bruk på kanske flera/många år!? TÄNK TILL Tänk på yngre generation som står i kö !
Varje kommitté skall ha en utpekad kontaktperson i styrelsen.
Om båtplats inte kan hyras ut i andra hand, utgår ordinarie sommarhyra till båtplattsägaren
I kommande budgetarbete skall beaktas ev. investering i ny/nyare hamnbåt
Stora grinden och bommen på Barlind skall vara stängd 22 – 06 sommartid
Vid besiktning av verandan vid klubbhuset i södra, upptäcktes rötskador som bör åtgärdas i en snar framtid, oavsett om inglasning skall utföras eller inte.
Klubben anskaffar ett sk swichnummer för att göra kontanthanteringen mindre
Husbilar är ok att parkera om de används som transportfordon. Det är inte tillåtet att Campa!
De båtplattsägare som har ett ”något högre fordon” och därmed måste öppna ”högbommen” för att komma in, får kontakta Jan-Erik Alfredsson för att få hjälp med sin nyckeltagg.
Rengöring/tvätt av båtar på land skall ske på avsedda spolplattor.
För att ladda Elbilar får ”laddbiljett” köpas i betalautomaten.
Beslut om inglasning av verandan tas på kommande årsmöte
Färskvattenslangarna vid toasugar tas bort, har framkommit att båtägare spolar rent i däckstömningen efter utför tanktömning, INTE BRA!
Klubbens arbetspråm kan lånas ut till medlemmar men bara för arbeten som skall göras inom hamnområdet.
Uppställningsyta som finns vid sidan om vägen ner mot sjösättningsrampen, skall bara användas av båtar som används aktivt, tävla, fiska od.
ÖVRIGT
Offerts på inglasning av verandan har presenteras
Ekonomin ”rullar på” enligt plan
Rapport från hamnkaptenerna om pågående planerade arbeten
Toaletterna i norra är klara
Planering av utbyggnad av mastskjul och miljöstation i norra pågår.
Vårt inpasseringssystem diskuteras, vad fungerar bra, vad behöver förbättras osv
Sammansatt IT grupp fortsätter sitt arbete med ”hur skall dataframtiden” se ut?
Reningsverket provkörs, tidigare prover var inte ok, men nu ser det ut som det börjar fungera som tänkt.
Hur skall vi arbeta, hur skall organisationen i hamnverksamheten se ut
Klubbens båtar är i sämre skick. Bl a tävlingssektion påpekar detta.
Projektor och högtalare har fastmonterats i klubbhuset i södra, för att lätt kunna användas vid olika arrangemang.
Inventering av vad som finns i våra mastförråd har genomförts. Förefaller vara mycket som inte borde vara där. Vi går vidare med detta under hösten
Utvecklingskommittén har förtjänstfullt byggt en boulbana i norra.
Uthyrning av båtar och tillhörande båtplats till ”Icke medlemmar” diskuterades.  Får kanske tas upp i ett större sammanhang!?
Bättre rutiner för miljö och säkerhet diskuterades.
Disciplin med fullföljande av bl a vakttjänst diskuteras livligt.  Står klart och tydligt i våra ordningsföreskrifter vas som gäller, Info tas fram och läggs ut på hemsidan.
Underhållsrond utföres i höst när båtar är upptagna.
När någon i t ex kommittéer handlar ”på stan” skall inköpsregler följas. Hamnkaptenerna tillhandahåller rekvisition, och följesedel skall lämnas till hamnkaptenerna med påskrift och vad det inköpta skall användas till
Skall vårt räkenskapsår flyttas och följa kalenderår diskuteras, kanske en årsmötesfråga
Vattenprover har tagit på våra färskvattenbrunnar för analys.

För styrelsen
Stig H

Uppmaning till KMS medlemmar från styrelsen

BÄSTA KMS MEDLEMMAR
Vi kan nu börja summera sommarsäsongen 2016.
Under säsongen har det uppstått händelser som inte är bra, det handlar ytterst om att vara lojal mot KMS, vara lojal mot sina klubbkompisar osv. Vi alla måste vara medvetna om att är vi KMS medlem, eller skall bli KMS medlem, så tar man på sig ett ansvar att följa KLUBBENS STADGAR och inte minst AVTALS- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR KMS KLUBBHAMN NORDÖN!!!
Det handlar om att ta ansvar för ordning och reda i hamnområdet
Parkera bilar/fordon på avsedda platser, inte hur som helst på andra ytor
Ta ansvar för sitt material i mastförråd, och andra ställen t ex omärkta båtvagnar i skogen
Betala och göra rätt för sig enligt gällande regelverk
När hamnkaptenernas påpekar att medlemmen skall rätta sig efter vad som gäller i hamnområdet, också ha förståelse för det.
Fullfölja sitt ansvar för vakttjänstgöring, inte bara utebli, göra sig oanträffbar, betala fakturan, och tro att allt är ok. Detta är ett mycket dåligt sätt att uppträda mot såväl KMS, och inte minst sina klubbkompisar!
Styrelsen har den uppfattningen att vi gemensamt har en fin hamn, låt oss ALLA hjälpas åt så att det blir så i framtiden också!
Styrelsen har under året uppmärksammat ovanstående saker, och kommer framgent att behandla uppkomna regelbrott efter vad som står i våra FÖRESKRIFTER. När regelefterlevnad är dålig,  ÄR ETT IFRÅGASÄTTANDE  AV MEDLEMSKAPET i KMS EN FRÅGA SOM KOMMER ATT STÄLLAS. Mister man sitt KMS –medlemskap, mister man också rätten till en båtplats!  
Med andra ord, vi alla KMS MEDLEMMAR bör hjälpas åt med ordning och reda och därmed hålla MEDLEMSFANAN HÖGT !!!
Tyvärr blir detta negativa påpekande, men vi anser att det är ett måste.
För styrelsen
Stig Halldorf

Inköpsrutiner

Du som är medlem i någon kommitté, eller av annan anledning, skall göra t ex materialinköp, SKALL kontakta hamnkaptenerna, för att följa bestämd rutin på hur inköp skall genomföras. Glöm inte att lämna påskriven följesedel, med namn och vad inköpet skall användas till, till våra hamnkaptener. Det kommer in fakturor som är svåra att härleda, inte bra!
För styrelsen
Stig H

Inventering av mastfråd – alla berörs!

Nu har vi inventerat vad som finns i våra mastförråd. Anledningen är att det finns en långt framskriden planering på en utbyggnad, detta på grund av att det är trångt. Det visar sig att det finns både det ena och andra, bland annat sådant som inte skall vara i mastförråden. Det finns master/bommar som inte är märkta, samt märkta som ser ut att vara länge sedan de varit använda. Flera master tillhör säkert ”båtar på land” och några båtar i vattnet som är omastade, men ändå… Det känns inte bra att planera för utbyggnad samtidigt som mastförråden används som upplagsplats för felaktigt/omärkt material.
Det finns 22 st omärkta master
Det finns 43 st märkta master, många dammiga, inte använda på länge?
De 22 omärkta är nu, av hamnpersonal, märkta med röd lapp och de kommer snart att bäras ut och placeras på mastförrådens utsida.
De 43 märkta, som inte passar med någon upplagd båtägare kommer vi telefonleds ta kontakt med för att se vad som skall gälla.
Vet Du med dig att Du är berörd av detta ta gärna kontakt med våra hamnkaptener.

För styrelsen
Stig H

Tillbaka till normal bemanning

Våra hamnkaptener är åter i tjänst.
Per A är tillbaka efter semester och Håkan H återgår snart till 100%  efter sjukskrivning. Detta innebär att telefontider och annat återgår till det normala igen från och med  måndag  29  augusti.

För styrelsen
Stig H

Bokning av upptagningstider

Glädjande så är vår hamnkapten Håkan H nu är åter i tjänst. Han börjar med att arbeta halvtid, och då enbart med administrativa arbetsuppgifter. Detta innebär att Håkan tar emot beställning/bokning av upptagningstider mm per telefon eller i besök i hamnen. Håkan svarar på telefon mellan kl 08.00 – 11.00 på kommande vardagar. Henry C ansvarar för de praktiska arbetsuppgifterna. Detta gäller tills vidare.

För styrelsen

Stig H

Personalsituationen och ändrade tider för bokning av upptagning

Alla känner förhoppningsvis till att vi har en annorlunda bemanning i vår hamn i sommar. Håkan H. är sjukskriven och Henry C. är anställd vikarie under hans sjukskrivning, dessutom har vi 4 sommarungdomar anställda.

Nu är det så att Per A har gått på sin planerade 4 veckors sem. Håkan H är sjukskriven augusti månad ut, sedan vet vi inte mer i skrivande stund.

Henry C är alltså fortsatt anställd vikarie, och våra sommarungdomar likaså. Alltså är dagssituationen den att den dagliga verksamheten flyter på som vanligt, men vi har i dag ingen som kan gå in vårt datasystem och göra önskade ändringar och ej häller göra bokningar för höstens upptagningar.

Vi får göra så att bokningar för upptagningar kan göras när Per A kommer tillbaka, den 22 augusti eller om det händer något positivt med Håkan Hs rehabilitering tidigare så får vi ändra på det hela. Många tycker säkert att det blir sent, men om vi ALLA HJÄLPS ÅT med detta så hoppas vi på en bra lösning. För att få en bättre tillgänglighet, kommer vi säkert att göra telefontiderna till hamnen annorlunda under den första veckan Per A är tillbaka, alltså vecka 34. Vi återkommer om detta.

Med förhoppning om förståelse för den uppkomna situationen

För styrelsen

Stig Halldorf